ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ

Το «Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 'ΟικοΚρήτη'» ιδρύθηκε το 2001 και είναι το συντονιστικό όργανο της κοινής έκφρασης και δράσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης. H επωνυμία του δικτύου είναι «Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 'ΟικοΚρήτη'» και διακριτικός τίτλος «Δίκτυο ΟικοΚρήτη» ή «ΟικοΚρήτη». Στα αγγλικά αναφέρεται ως «Ecocrete Network» ή «Ecocrete», με την προσθήκη της επεξήγησης «Network of Environmental Groups of Crete».

Μέλη του Δικτύου ΟικοΚρήτη μπορούν να είναι σωματεία, ΑΜΚΕ, ενώσεις πολιτών ή άλλες οργανωμένες συλλογικότητες και επιτροπές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν στους σκοπούς τους την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής, την προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού ή ανθρωπογενούς τοπίου, την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έδρα εντός της Περιφέρειας Κρήτης, ή με σκοπό που να αφορά άμεσα στη Περιφέρεια Κρήτης και είναι τοπικού ή θεματικού χαρακτήρα πάντα σχετικό με τους παραπάνω σκοπούς. Δεν μπορεί να γίνει εταίρος του Δικτύου ΟικοΚρήτη παράταξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε δημοτική είτε περιφερειακή, ούτε πολιτικό κόμμα ή πολιτική οργάνωση.

Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου ΟικοΚρήτη η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε οργάνωσης-μέλους συνέρχεται μιά φορά κάθε έτος, εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας και εκλέγει την τριμελή Συντονιστική Γραμματεία (Συντονιστής, Γραμματέας, Ταμίας) με καθαρά εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Το Δίκτυο ΟικοΚρήτη έχει πρώτιστα κοινωφελή χαρακτήρα, έτσι η συμμετοχή και δραστηριοποίηση σε αυτό βασίζεται στις αρχές του εθελοντισμού και της μέγιστης δυνατής συναίνεσης. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία και τις επιμέρους επιλογές τους, αρκεί, αυτές, να μην προσβάλλουν το παρόν καταστατικό. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται και αυτοδεσμεύονται στην υποστήριξη όλων των θεμελιωδών σκοπών που διατυπώνονται παρακάτω. Η σοβαρή διαφωνία με τους σκοπούς αυτούς (έστω και με ένα) καθιστά αυτόματα άνευ νοήματος την συμμετοχή, φορέα ή προσώπου, στο Δίκτυο ΟικοΚρήτη.

Οι θεμελιώδεις σκοποί του Δικτύου ΟικοΚρήτη είναι:
 • Η περιφερειακή, εθνική και διεθνής δράση, η παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων, καθώς και η μελέτη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής, για την προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του πολιτισμού και της ιστορίας, στην Περιφέρεια Κρήτης, ή στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.
 • Ο συντονισμός των οργανώσεων - μελών του Δικτύου ΟικοΚρήτη και η συνολική τους εκπροσώπηση σε ζητήματα που τους αφορούν συνολικά ή τοπικά ή θεματικά.
 • Η στήριξη των φορέων και των πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού.
 • Η ανάδειξη των οικολογικών αντιλήψεων της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης ως βασικές παραμέτρους για κάθε απόφαση, έργο, δράση και κοινωνική ή οικονομική πολιτική.
 • Η καθιέρωση του ίδιου του Δικτύου ΟικοΚρήτη και των οργανώσεων - μελών του ως αξιόπιστου και αναγκαίου εταίρου όλων όσων λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος, της επάρκειας και ποιότητας των φυσικών πόρων, της αειφορίας και του πολιτισμού και που αφορούν στο νησί της Κρήτης.
Μέσα προς επίτευξη των σκοπών του Δικτύου ΟικοΚρήτη, μπορούν να είναι:
 • Ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, εκπομπές, αρθρογραφία κ.ά. στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Οργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.ά. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς ενώσεις, όργανα συμμετοχικών διαδικασιών και διαδικασίες δημοσίου διαλόγου και παρέμβασης με αντικείμενο την προώθηση των στόχων του Δικτύου ΟικοΚρήτη.
 • Οργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις, ενέργειες, εκστρατείες που έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Δικτύου ΟικοΚρήτη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Λειτουργία μέσων ενημέρωσης όπως δικτυακών τόπων, περιοδικών εντύπων, και άλλων μέσων, έκδοση βιβλίων και άλλων φυλλαδίων παρεμβατικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
 • Παρεμβάσεις νομικού ή μη χαρακτήρα (άσκηση ενδίκων προσφυγών, βοηθημάτων κ.ά.), με σκοπό την υπεράσπιση των βασικών σκοπών του Δικτύου ΟικοΚρήτη.
Το Δίκτυο ΟικοΚρήτη επιδιώκει συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για δημόσιες παρεμβάσεις, διατύπωση αιτημάτων και συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της ποιότητας ζωής κ.ά. όπως περιγράφονται στους παραπάνω σκοπούς, με τη συνδιοργάνωση πολύμορφων εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, συμμετοχή σε δράσεις κ.ά. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με:
 • Επιστημονικά και Επαγγελματικά Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις και Συνεταιρισμούς.
 • Συνδικάτα και Επαγγελματικές Ενώσεις Εργαζομένων και Φοιτητών.
 • Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
 • Άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς πολιτιστικούς/εξωραϊστικούς συλλόγους και άλλους τοπικούς και μη συλλογικούς φορείς.
 • Φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Επιστημονικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια.
Στο Δίκτυο ΟικοΚρήτη συμμετέχουν (από δυτικά προς ανατολικά):
 • Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
 • Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου
 • Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης»
 • Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον
 • Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
 • Σύνδεσμος Γουρνών «Ανάπτυξη και Περιβάλλον»
 • Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος
 • Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου (Ανενεργή)
 • Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας
 • Προοδευτικός Σύλλογος Μυρσίνης
 • Οικολογική Ομάδα Σητείας (Ανενεργή)
 • Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου
Στο Δίκτυο ΟικοΚρήτη ανήκουν ο αρχειακός ιστότοπος www.ecocrete.gr και το ενεργό ιστολόγιο www.oikokriti.gr.