Τρίτη 9 Μαΐου 2017

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος (Agroecology Greece)

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος (Agroecology Greece) ξεκίνησε στις αρχές του 2017 μέσα από την αρχική δικτύωση γεωπόνων ερευνητών και εκπαιδευτών. Αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προοπτική και ανάδειξη της Αγροοικολογίας ως Επιστήμη, Πρακτική και Κίνημα. Ο χαρακτήρας του Δικτύου είναι πρωτίστως γεωτεχνικός/επιστημονικός, με προεκτάσεις σε άλλες επιστήμες καθώς και στο πρακτικό/κοινωνικό πεδίο. Επιδιώκει την εξοικείωση με τις αρχές και πλαίσιο της Αγροοικολογίας στην Ελλάδα και την μετάβαση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων προς μια βιώσιμη μορφή, θεωρώντας πως ο Ελλαδικός αγροτικός χώρος με χαρακτηριστικά όπως ο μικρός κλήρος, τις μεσογειακές πεδοκλιματικές συνθήκες, την παραδοσιακή αγροτική γνώση και την πλούσια αγροτική βιοποικιλότητα μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση Αγροοικολογικών αρχών και πρακτικών.

Συγκεκριμένα, σκοποί του Αγροικολογικού Δικτύου Ελλάδος αποτελούν:

α) η δικτύωση ερευνητών/εκπαιδευτών, κυρίως γεωτεχνικών, για την ανταλλαγή γνώσης και έρευνας

β) η πληροφόρηση για θέματα αγροοικολογίας

γ) η συγκέντρωση σχετικού ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού,

δ) η διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και

ε) η δικτύωση με αντίστοιχα δίκτυα και οργανώσεις του εξωτερικού

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια στο χώρο της γεωργικής επιστήμης και ορίζεται ως η εφαρμογή οικολογικών εννοιών και αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων. Εμπεριέχει μια διεπιστημονική ταυτότητα και μια συστημική προσέγγιση που βασίζεται στην δημιουργία γνώσης, ενώ εμπεριέχει την τάση προς μια ενοποιητική, επαναληπτική και ολιστική προσέγγιση στην έρευνα. Οι Αγροοικολογικές αρχές περικλείουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και πεδίων εφαρμογής, έχοντας σημαντική αντιστοίχιση με άλλες έννοιες, αρχές και πρακτικές στον τομέα της αειφόρου γεωργίας, που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο και τον αντίκτυπο της βιομηχανικής γεωργίας, όπως η βιολογική και βιοδυναμική γεωργία, η αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα) καθώς και οι προσεγγίσεις της αγροδασοπονίας και της πολυλειτουργικότητας στην γεωργία. Βασικές έννοιες της Αγροοικολογίας συμβαδίζουν με επιχειρήματα για την ασφάλεια και αυτάρκεια των τροφίμων και την αειφορία της υπαίθρου, ενώ αποτελεί κύριο δυνητικό εργαλείο για την αύξηση της ανθεκτικότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και των αγροτικών κοινοτήτων σε περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την διαδικτυακή πλατφόρμα www.agroecology.gr, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών, υλικού και τρόπους επικοινωνίας & δικτύωσης.